UDAKO TXOKOAK 2021
MATRIKULAZIO FORMULARIOA / FORMULARIO DE MATRICULACIÓN

HAURRAREN DATUAK / DATOS DE LA NIÑA O NIÑO:

GURASO EDO TUTOREAREN DATUAK/DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR/A:

MATRIKULAZIORAKO DATUAK / DATOS DE MATRICULACIÓN

HOBARIAK – GLL “Gizarte Larrialditarako Laguntza” (Hurrego hobariekin metaezina)

BONIFICACIONES – AES “Ayuda de Emergencia Social” (No acumulable con la siguiente bonificación)


PARTE HARTZAILE KOPURUAREN ARABERAKO HOBARIAK (Aurreko hobariekin metaezina)

BONIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE PARTICIPANTES (No acumulable con la anterior bonificación)


ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTUAK/ DOCUMENTOS A ADJUNTAR:

GUZTIEK/TODOS:

HOBARIA ESKATUZ GERO/EN CASO DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN:


BESTELAKOAK

URETAN ARITZEKO TREBETASUNA:

HAURRAK JASOTZEA IRTEERAN / RECOGIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS A LA SALIDA

- Baimena ez duen norbaitek haurra jaso beharko balu, haurrak goizean ama/aita/tutorearen baimena sinatua eraman beharko lioke bere begirale edo koordinatzaileari.

- Si el niño o niña va a ser recogido por alguien no autorizado, se deberá entregar al monitor o coordinador una autorización firmada por el padre /madre/tutor/a del niño o niña.

HARREMANETARAKO HIZKUNTZA / IDIOMA DE RELACIÓN

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa • Información básica sobre protección de datos Tratamenduaren arduraduna Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Lasarte-Oria – Lasarte-Oriako Udala Kale Nagusia 22, 20160, Lasarte-Oria (Gipuzkoa) Datuen babesteko ordezkaria datubabesa@lasarte-oria.eus / Delegado-a de protección de datos: protecciondatos@lasarte-oria.eus Helburua Finalidad Fomentar, promover y gestionar el euskera en el municipio a través de eventos, actividades y cursos, así como gestionar el euskaltegi municipal. Datuen komunikazioa Comunicación datos Ez da datuen komunikaziorik egingo, legeak hala eskatzen duenean izan ezik. No se realizarán comunicaciones de datos, salvo exigencias legales. Eskubideak Derechos Eskubideak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, eramangarritasunerako eta mugatzeko eskubideak erabiltzeko eskubidea du, baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkezteko ere. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo informazio gehigarriaren atalera. Tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación, así como presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección Datos. Para más información acudir al apartado de información adicional. Informazio osagarria Información adicional Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: www.lasarte-oria.eus Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el apartado de protección de datos de nuestra página web: www.lasarte-oria.eus


Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa • Información básica sobre protección de datos


Tratamenduaren arduraduna

Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Lasarte-Oria – Lasarte-Oriako Udala
Kale Nagusia 22, 20160, Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
Datuen babesteko ordezkaria datubabesa@lasarte-oria.eus / Delegado-a de protección de datos: protecciondatos@lasarte-oria.eus

Helburua

Finalidad

Fomentar, promover y gestionar el euskera en el municipio a través de eventos, actividades y cursos, así como gestionar el euskaltegi municipal.

Datuen komunikazioa

Comunicación datos

Ez da datuen komunikaziorik egingo, legeak hala eskatzen duenean izan ezik.

No se realizarán comunicaciones de datos, salvo exigencias legales.

Eskubideak

Derechos

Eskubideak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, eramangarritasunerako eta mugatzeko eskubideak erabiltzeko eskubidea du, baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkezteko ere. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo informazio gehigarriaren atalera.

Tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación, así como presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección Datos. Para más información acudir al apartado de información adicional

Informazio osagarria

Información adicional

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen babesari buruzko atalean: www.lasarte-oria.eus

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el apartado de protección de datos de nuestra página web: www.lasarte-oria.eus
APLIKATZEKO ARAUAK
1.- Zerbitzua erabiltzeko baimena emango dion lizentzia eskuratu ahal izateko, ezinbesteko baldintza izango da Udaleko Hazienda honen zorrik ez izatea, honen baliabide lokalak osatzen dituzten kontzeptuetariko ezeinetan.
2.- Zerbitzua eskatzen duena da zerga hori ordaintzera beharturik dagoena. Zerbitzua erabili ahal izateko ezinbesteko baldintza da tasa ordaindua izatea.
3.- Udako Txokoetara joateko matrikula egiten den unean sortuko da tasa ordaintzeko obligazioa.
Inskripzioa, egiten den une beretik, txanda osorako izango da.
Urtero irekiko da matrikula egiteko epea. Inskripzioak Udalak kontratatzen duen enpresak jarritako bulegoan egingo dira.
Plaza edo leku libreak daudelako eta Udako Txokoa antolatu duenak egiten uzten duelako, hasitako txanda batean sartzen diren pertsonek matrikularen zenbateko osoa ordainduko dute.
4.- Matrikulazioa egintzat joko da matrikula-fitxa betetzearekin batera.
Egindako inskripzioekin, kontzeptu horri dagokion matrikula osatuko da.
Matrikula ordaintzeko, plaza eskatzerakoan, ezinbestez eman behar da kontu korrontearen zenbakia, eta zenbaki horren bitartez kobratuko diete udal zerbitzuek, dagokien kuota, 8. atalean adierazten diren epeetan.
5.- Matrikula egiten den une beretik kuota osoa ordaintzeko obligazioa hartzen da.
6.- Udako Txokoen zerbitzuaren inskripzioa iraungi egingo da eta eskatzaileari baja ematea ekarriko du, ondoko kausa hauetakoren bat gertatzen denean:
a) Txanda amaitutakoan.
b) Ikasleak matrikulatzerakoan eskatzen duen txandan talderik ez osatzea.
c) Bizilekua beste udalerri batera aldatzea.
d) Heriotza.
e) Ezinbesteko kausaren bat.
f) Izena eman eta gero Udako Txokoetara joateari uzten dionean ikasleak (arrazoitu gabe) jarraian hamar egunetan.
7.- Kuota osorik likidatuko da txandaren barruan ematen den edozein zerbitzurengatik, haien kopurua edozein dela ere.
Baja emate hutsak ez du adierazten inolako eskubiderik kuotaren zati proportzionala itzultzeko.
Bajaren arrazoia aurreko puntuko c), d) eta e) ataletan aipatzen den kausaren bat izan denean eta hori behar bezala justifikatzen denean soilik itzuliko zaio inskribaturik egon den denborari zegokion kuotaren parte proporzionala, beti ere egunka kontuak eginik.
Bajak dagozkion ondorioak izan ditzan, idatzia aurkeztu behar da Udaletxeko erregistro nagusian, zerbitzuan baja efektiboa izan denetik aste bateko epean. Baja efektiboa kontatzen hasiko da azkeneko asistentzia egunaren biharamunetik.
Epe hori igarotakoan, bajako eskabidea formalizatu den egunaren hurrengo hilabetetik aurrera izango da efektiboa baja.
8.- Ordaintzeko era: Matrikula osoa pagamendu bakarrean ordainduko da maiatzaren 25. egunetik 30.era bitartean. Kuota Udalak zuzenean igorriko du eskatzaileak nahitaez eman beharko duen kontu korrontera.
9.- Hemen adierazitako epeetan ordaindu gabeko zorrak premiamenduzko prozeduraren bidez ordainaraziko dira, %20ko gainkargua aplikatuz.
NORMAS DE APLICACIÓN
1.- Será condición inexcusable para poder obtener licencia que le autorice a utilizar el disfrute del servicio, no ser deudor(a) de esta Hacienda Municipal por ninguno de los conceptos que integran sus recursos locales.
2.- Está obligado al pago el solicitante del servicio. Es condición indispensable haber abonado la tasa para disfrutar del servicio.
3.- La tasa se considerará devengada en el momento de formalizar la matricula para asistir a los Udako Txokoak.
La inscripción, desde el momento en que se produzca, será por toda la tanda.
Anualmente se abrirá un período de matriculación, que se efectuará en las oficinas de la empresa contratada por el ayuntamiento.
Aquellas personas que se incorporen a una tanda ya comenzada, porque hay plazas libres y la organización de los Udako Txokoak lo permite, abonarán el importe total de la matrícula.
4.- Se considera realizada una matriculación cuando se ha formalizado la ficha de matrícula.
Con las inscripciones que se produzcan se formará la matrícula correspondiente al citado concepto.
Para efectuar el pago de la matrícula, en el momento de la solicitud de plaza se deberá facilitar inexcusablemente un número de cuenta corriente a través del cual les será girada por parte de los servicios municipales la cuota respectiva en los plazos que se señalan en el apartado 8.
5.- La obligación de pagar la totalidad de la cuota nace desde el momento de la matriculación.
6.-La inscripción del servicio de los Udako Txokoak se extingue causando baja el solicitante cuando concurra alguna de las causas siguientes:
a) Al finalizar la tanda.
b) Cuando no se haya podido constituir un grupo en la tanda solicitada por el alumno al matricularse.
c) Por traslado a otro municipio.
d) Fallecimiento.
e) Causas de fuerza mayor.
f) Cuando una vez matriculado, el alumno, sin causa justificada, deja de asistir a los Udako Txokoak durante diez días seguidos.
7.- La Cuota se liquidará íntegramente en su totalidad por cualquiera de los servicios que se presten dentro de la tanda, cualquiera que sea su número.
El darse de baja en el servicio no dará derecho a la devolución de cuota proporcional alguna.
Solamente en los casos de baja que contemplan los apartados c), d) y e) del punto anterior y que se encuentren debidamente justificados, se aplicará una cuota proporcional por días al período en el que éste se haya encontrado inscrito, procediéndose a la devolución de la correspondiente parte de la cuota.
Para que la baja surta sus efectos debe presentarse en el registro general del Ayuntamiento el correspondiente escrito de baja antes de que transcurra una semana a partir del día de la baja efectiva en el servicio. Se entiende por baja efectiva en el servicio el día siguiente al que se produjo la última asistencia al mismo.
Pasado este plazo la baja se hará efectiva a partir del día siguiente de la fecha en el que se haya formalizado la citada solicitud de baja.
8.- Forma de Pago: La Totalidad del matricula se abonará en un pago único entre los días 25 y 30 de mayo. La cuota será girada directamente por el Ayuntamiento en la cuenta corriente que obligatoriamente deberá facilitar el solicitante.
9.- Las deudas no pagadas en los períodos aquí señalados se exigirán por el procedimiento de apremio, aplicándoseles el 20% de recargo.